sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Hexie New Material Co., Ltd.” esasan p-tert-butilfenol, p-tert-oktilfenol öndürmek we satmak üçin 2021-nji ýylyň dekabrynda döredildi, döredilen gününden bäri bu kompaniýa “adamlara gönükdirilen” maksadyna we düşünjesine eýerdi. , amaly täzelik, ýokary hilli we netijelilik, öňdebaryjy we başarnykly ".Kompaniýa zähmeti, öňdebaryjy we innowasiýalary birleşdirýär, amaly işde tejribe toplaýar, ylmy gözleglerde ösüş gözleýär we üznüksiz ylmy gözleglerden we teoretiki tejribeden soň partiýa önümçilik liniýasynyň esasynda p-tert-butilfenol üznüksiz önümçilik liniýasyny ösdürýär we täzeleýär.Häzirki wagtda üznüksiz önümçilik liniýalarynyň dört toplumy, ösen önümçilik tehnologiýasy we güýçli tehniki güýji bar.
Kompaniýanyň esasy önümi p-tert-butilfenolyň ýyllyk önümçiligi 30 000 tonna ýetip biler we önümler Hubeý, Şanxi, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Şanhaý, Pekin, Týanjinin we beýleki welaýatlarda we şäherlerde gowy satylýar.Eksport kompaniýanyň ABŞ-nyň, Japanaponiýanyň, Hindistanyň, Gollandiýanyň, Günorta Koreýanyň, Taýwanyň, Braziliýanyň we beýleki ýurtlaryň we sebitleriň eksport edilýän önümleriniň 100% -ini emele getirýär.

“Win-win” işewürlik pelsepesine laýyklykda, önümiň hili, pes satuw bahasy, satuwdan soňky hyzmaty bilen satuwdan soňky hyzmatda doly iş edýär, giň bazara, içerki bazardaky önümlere eýe boldy şol bir wagtyň özünde ABŞ, Hindistan, Gollandiýa, Portugaliýa, Taýwan we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.Ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan gowy garşylandy.

hakda (2)

Biziň pelsepämiz

Ilki bilen hil, dünýädäki bütewilik

Üstünliklerimiz

Ajaýyp topar

Içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin dürli görnüşli hukuk hyzmatlaryny taýýarlamagy ýüregine düwen, çuňňur hünär bilimi, baý tejribe tejribesi we yhlasly we yhlasly garaýyş bilen iň oňat hyzmat meýdany we halkara hyzmat çäkleri bilen giň gerimli hukuk firmasyna öwrüldi.

Baý tejribe

Biziň aklawçylarymyz, esasan, çylşyrymly bilermenler, adwokatlarymyz adaty we häzirki zaman pudaklarynyň hünär bilimlerine we baý amaly tejribesine eýedir we hünär derejesi ähli esasy hukuk ugurlaryny öz içine alýar.Çengdunyň hukuk hünäriniň has güýçli diregi boluň.

Hyzmatlar

Hyzmatdaşlarymyzyň dürlüligi we Hytaýyň kanunlaryna çuňňur düşünmek aklawçylarymyza içerki we halkara müşderilere çylşyrymly we öňdebaryjy hünär hukuk hyzmatlaryny bermek üçin ýeterlik ukyp berýär we köp sanly halkara hukuk firmalary bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýar.

Halkaralaşma düşünjesi

Halkara müşderileriň kanuny hukuklaryny has ýokary derejede goramak maksady bilen dürli hukuk medeniýetleriniň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmaga we bar bolan Hytaýyň hukuk çäginde müşderilerimiz üçin jedelleri çözmegiň iň oňat çözgütlerini tapmaga çalyşdyk.

Gödek ýörelgeler

Müşderilere patentler, söwda bellikleri, awtorlyk hukuklary, önümçilik dizaýnlary, tor hukuklary we söwda syrlary, esasanam çylşyrymly patent we söwda belligi kazyýet işlerinde kazyýet intellektual eýeçiligi bilen baglanyşykly hukuk hyzmatlarynyň doly toplumyny berip bileris.

Amatly gurşaw

Eýeçiligi bolan 1400 inedördül metrlik häzirki zaman ofis meýdany aklawçylar üçin müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin amatly we amatly şert döredýär."Müşderi ilki, hünär hyzmaty, win-win hyzmatdaşlygy" hyzmat düşünjesine eýerip, "berk" hyzmat ýörelgesine eýeriň.