BANNER111
X

ŞandongHexieNew Material Co., Ltd.

HEXIE hakda has köp öwreniňGO

“Shandong Hexie New Material Co., Ltd.” 2021-nji ýylyň aprelinde p-tert-butilfenol, p-tert-oktilfenol öndürmek we satmak üçin döredildi, döredilen gününden bäri bu kompaniýa “adamlara gönükdirilen, maksadyna we düşünjesine eýerdi. amaly täzelik, ýokary hilli we netijelilik, öňdebaryjy we başarnykly ”.

HEXIE hakda has köp öwreniň
sdtrhf

BIZI ÖSÜŞÖNÜMLER

5 +

18 ýyllyk önümçilik tejribesi

35 +

120-den gowrak işgär

8824 +

3-den gowrak, ýyllyk önüm

14706 +

Meýdany 5 inedördül metr

BiziňkiÜstünlik

 • Çeşme zawody

  p-tert-butilfenol, p-tert-oktilfenol önümçilik çeşmesi zawody, Standartlaşdyrylan häzirki zaman önümçilik prosesi, ýylda 3 tonnadan gowrak önüm.

 • Ösen önümçilik prosesi

  Döwrebap önümçilik enjamlary, arassalygy 99,9% -e çenli, berk howpsuzlyk önümçilik dolandyryş ulgamy, optimal howpsuzlyk dolandyryşy, arkaýyn dolandyryş ulgamy.

 • Hormatlar

  Kärhananyň önümleri we dolandyryşy birnäçe hormatly şahadatnamalary aldy we doly hil, daşky gurşaw we beýleki ulgam şahadatnamalaryna we kärlerine eýe.

 • Gaty synag prosesi

  Önümçilikdäki her bir baglanyşygy berk gözegçilikde saklaň, gözleg işini standartlaşdyryň we zawod önümleriniň her toparynyň hilini üpjün etmek üçin berk gözegçilik ediň.

Ylmy meýilnamalaşdyrmak, berk hil gözegçiligi, gözleg we innowasiýa

Köpräk oka

iň soňkyhabarlar we bloglar

Has giňişleýin görüň
 • 2023 Halkara rezin we plastik sergi

  2023-nji ýyldaky Hytaý halkara rezin we plastmas sergisine gatnaşdyk, işewür hyzmatdaşlarymyz bilen duşuşmak diýseň begenýär.Ynam we goldaw üçin sag boluň.Highokary hilli önümlerimiz bilen müşderilerimize hyzmat etmegi dowam etdireris we hyzmatdaşlar üçin alo ...

 • P-tert-butil fenolyň we p-tert-oktilfenolyň işleýşi

  Tert-butilfenolyň we tert-oktilfenolyň işleýşi üçin bellikler: 1. osedapyk işlemek, howa çalşygyny güýçlendirmek, partlama garşy howa çalşygy ulgamyny we enjamlaryny ulanmak;2, operator ilki bilen ýörite berk taýýarlyk döwrüni başdan geçirmeli, her kimiň ýadyna düşmegini we hemişe berjaý edilmegini üpjün etmeli ...

 • P-tert-oktilfenolyň esasy ulanylyşy we önümçilik usullary

  1. P-tert-oktilfenol p-tert-oktilfenolyň esasy ulanylyşy, nebit goşundylarynda, syýa, kabel izolýasiýa materiallarynda, çap syýalarynda giňden ulanylýan oktil fenol formaldegid reziniň sintezi ýaly çig mal we inçe himiýa pudagynyň aralygydyr. , boýag, ýelimleýji, ýeňil stabilizator we beýleki pr ...

 • P-tert-oktilfenol (POP) baradaky maglumatlaryň gysgaça mazmuny

  P-teroktil fenol Hytaýyň ady: p-tert-oktilfenol Iňlis ady: p-tert-oktilfenol Bellenişi: 4-tert - oktilfenol, 4-tertip - oktilfenol we ş.m. Himiki formula: C14H22O Molekulýar agramy: 206.32 CAS giriş belgisi: 140-66 -9 EINECS giriş belgisi: 205-246-2 Eriş nokady: 83.5-84 ℃ Fizi ...

 • P-tert-oktilfenol näme we ol näme üçin ulanylýar?

  Esasy maglumatlar: p-tert-oktilfenol hytaý ady lakam oktilfenol;4- (1,1,3, 3-tetrametilbutil) fenol;4- (üçünji oktilfenol);4-tert-oktilfenol;Oňa 4-tert-oktilfenol 4- (2,4, 4-trimetilpentan-2 ýyl) fenol diýilýär;p-tert-Oktilfenol;4 - (1,1,3,3 - Tetr ...

 • P-tert-oktilfenol üçin Japaneseaponiýanyň gümrük kody näme?

  P-tert-oktilfenol üçin hytaý ady hytaý lakamy oktilfenol;4- (1,1,3, 3-tetrametilbutil) fenol;4- (üçünji oktilfenol);4-tert-oktilfenol;Oňa 4-tert-oktilfenol 4- (2,4, 4-trimetilpentan-2 ýyl) fenol diýilýär;p-tert-Oktilfenol;4 - (1,1,3,3 - TetraMethylbutyl) fenosy ...