sahypa_banner

P-tert-butil fenolyň we p-tert-oktilfenolyň işleýşi

Tert-butilfenolyň we tert-oktilfenolyň işleýşi üçin bellikler:

1. osedapyk işlemek, howa çalşygyny güýçlendirmek, partlama garşy howa çalşygy ulgamyny we enjamlaryny ulanmak;

2, operator ilki bilen ýörite berk taýýarlyk döwrüni başdan geçirmeli, her kimiň amal amallaryny ýadyna salmagyny we hemişe berjaý etmegini üpjün etmeli;

3. Operatorlar gowy gaz maskalaryny, gorag äýneklerini we gorag eşiklerini geýmeli, rezin ýagyna çydamly ellik geýmeli we işleýän wagtyňyz gowy gorag çäreleri görmeli;

4. Iş wagtynda ot açmak, iş meýdanyny otdan uzaklaşdyrmak we iş ýerinde çilim çekmegi gadagan etmek;

5. Önümçilik we gaplaýyş ýerleri we transport amallary degişli ýangynyň öňüni alyş we ýangyn söndüriji enjamlar, şeýle hem syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen üpjün edilmelidir.Syzmak ýaly betbagtçylyk bar bolsa, ony çalt çözmeli we netijelerini gowy çözmeli.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral